Vårt arbete

VÅRT ARBETE

Hållbar utveckling


Fredsbergs Friskola är en skola som skapar trygghet, gemenskap och tillhörighet genom gemensamma upplevelser och goda relationer. Vårt arbete präglas av hållbar utveckling på olika nivåer. Vi får vår lunch från närbelägna ”Norrqvarn Hotell och Konferens” som jobbar mycket med lokalproducerade och ekologiska råvaror. Vi försöker att använda miljö och klimatsmarta lösningar när det kommer till lokaler och utrustning.


solros

Arbetssätt


Arbetssättet på skolan bygger på gruppen ur olika perspektiv. Hela skolan, klassen och de mindre profilgrupperna. Vi värdesätter tydlighet och trygghet. Vi ställer höga men rimliga förväntningar på elever och personal och de nationella målen är synliga i skolans dokument. Vi arbetar med tydliga processer där det klart framgår vem som gör vad och vem som ansvarar för vad.

bild på skolbyggnaden med blommande äppelträd i förgrunden

Pågående utvecklingsarbete


Under kommande läsår kommer vi fokuser på skolans fokusområden.

  • Fortsatt hög måluppfyllelse i samtliga ämnen samt att alla ska känna sig trygga.
  • Främja hälsa och livsstil hos elever och personal.
  • Prioritera utemiljön och iordningsställa fler klassrum.
  • Arbeta mer med utomhuspedagogik och nyttja naturområden i närheten.
  • Utveckla samarbetet med föreningar i närområdet.


Ett prioriterat område är skolans elevhälsa där vi arbetar med fokus förebyggande och främjande.


Kommande utvecklingsarbete


Kommande utvecklingsområden handlar om att utveckla profilarbetet till att än mer handla om att se helheter i undervisningen. Där ämnesintegrationen blir än mer tydlig och kopplingen till entreprenörskap och samhället och naturen vi omger oss med. Engelska språket blir en viktig del av detta och vi ser att vi behöver utveckla vår undervisning inom detta område för att få en tydligare röd tråd.
Vi vill etablera samarbete med lärarutbildningen och kunna ta emot flera lärarstudenter än vad vi gjort hitintills. Vi skapar förutsättningar de närmaste åren för att ta ett större ansvar i spridandet av kunskap kring hållbar utveckling och vikten av att förstå det sammanhang vi alla lever i. Årstidernas växlingar blir än mer tydliga genom att vi utökar vår odling i skolträdgården och knyter mer i undervisningen till vad vi äter och varför. Närliggande jordbruksföretag och andra matproducenter kommer att bli en naturlig det av detta.Hemkunskap


Hemkunskapsundervisningen ligger delvis integrerad i profilarbetet men även genom samarbete med SvenErik på Saporibus AB och Sörgårdens Ysteria och Osteria.

Åk 1-5 har hemkunskap på skolan under en halvdag där de klassvis tillagar sin lunch över öppeneld. Där samtalar de om hållbar konsumtion, råvaror och råvarornas märkningar. 

Åk 6 har hemkunskap under 6 st heldagar i storkök där de arbetar med hållbar konsumtion, matlagning, livsmedelsmärkning m.m.


glödande eldbädd med två murrikor där rotfukter tillagas